Chicago PD
فصل اول : کلیک کنید
فصل دوم : کلیک کنید
فصل سوم قسمت اول : کليک کنيد
فصل سوم قسمت دوم : کليک کنيد
فصل سوم قسمت سوم : کليک کنيد
فصل سوم قسمت چهارم : کليک کنيد
فصل سوم قسمت هفتم : کليک کنيد
فصل سوم قسمت هشتم : کليک کنيد
فصل سوم قسمت نهم : کليک کنيد
فصل چهارم قسمت اول : کليک کنيد
خلاصه داستان

داستان در مورد پلیس شیکاگو منطقه ۲۱ است که تازگی به دو گروه متفاوت و مجزا تقسیم شده است یک گروه پلیس و گروه دیگری واحد اطلاعات هست که …

زیرنویس های درخواستی خود را در قسمت نظرات از ما بخواهید.